کدام استانها بیشترین حادثه شغلی را دارند؟

کدام استانها بیشترین حادثه شغلی را دارند؟

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که بیشترین تعداد حادثه شغلی در سال گذشته مربوط به سقوط کردن و لغزیدن بوده و مردان بیش از زنان در معرض حوادث و آسیبهای شغلی قرار دارند.

به گزارش ایسنا، موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار در طول سالهای گذشته به یکی از اولویتهای اصلی برای تحقق اهداف سازمانها در کسب و کار امروز تبدیل شده و نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانها با هدف بهبود فرایندهای کاری، در زمینه اهداف مدیریت های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

بی تردید ایجاد محیط ایمن در کار از وظایف اصلی مدیران و کارفرمایان در کارخانه ها، سازمانها و واحدهای تولیدی و صنعتی است و عدم رعایت اصول ایمنی توسط نیروهای کار می تواند موجب بروز حوادث و آسیبهای شغلی شود.

حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار، به حادثه ای گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از مکان یا محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیبهای شغلی در سال گذشته ۹۲۹۵ مورد بوده که ۹۷.۱ درصد آن مربوط به مردان و تنها ۲.۹ درصد مربوط به زنان بوده است.

بررسی عوامل اثرگذار در حادثه شغلی نشان می دهد که بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۱۳۹۹ عامل “سقوط کردن و لغزیدن” با ۳۶ درصد و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰.۹ درصد بوده است.

یشترین آسیب شغلی بر حسب نوع فعالیت نیز به فعالیت “ساختمان” با ۳۸.۹ درصد و پس از آن فعالیت صنعت (تولید) با ۳۶ درصد و “سایر فعالیتهای خدمات عمومی” با ۸.۹ درصد تعلق دارد.

استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بالاترین تعداد آسیبهای شغلی و استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۱۳۹۹ در حالی تعداد آسیبهای شغلی ۹۲۹۵ نفر گزارش شده که این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۷ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر ضرورت آموزش نیروهای کار و فراهم کردن محیط ایمن به منظور پیشگیری از مخاطرات محیط کار تاکید کرده و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه رعایت مسایل ایمنی و سایر موارد مرتبط با پیشگیری از آسیبها و حوادث شغلی را ضروری می دانند.

استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی حین کار به قدری دارای اهمیت است که در بیشتر موارد، به جهت حفظ سلامت و پیشگیری از مخاطرات در محیط کار بدون داشتن تجهیزات ایمنی به افراد اجازه کار داده نمی شود.