جوانان نیروی مؤثر بر توسعه یافتگی هر کشور

جوانان نیروی مؤثر بر توسعه یافتگی هر کشور

جوانان به عنوان ستون فقرات جامعه، نیروی ذخیره آینده، چرخ اقتصاد یک کشور، آینده نگر، نیروی فعال، و گنجینه ملی جامعه یاد می‌شوند. قشر جوان هر ملت در واقع سرمایه حقیقی آن ملت به شمار می‌رود، این سرمایه در زمره نیروی موثر و مهم توسعه یافتگی قلمداد شده است به گونه‌ای که اصولا نمی‌توان توسعه و پیشرفت یک ملت را بدون آن تصور کرد. لذا هر کشوری که بخواهد این امر مهم (پیشرفت و توسعه) را محقق کند باید بر خود فرض بداند که از قشر جوان و نیروهای علمی و نخبگان خود حمایت همه جانبه و فراگیر داشته باشد.

همچنین از آنجایی که جوانان بهترین منابع انسانی در زندگی جمعی محسوب می‌شوند، سهم مؤثری در تضمین حیات فرهنگی و ملی آن کشور دارند. دستیابی مطلوب به هویت در ابعاد فردی، دینی و ملی در جوانان، هم درجه امید به آینده را بالا می‌برد و هم مایه اعتماد نهادهای اجتماعی به ویژه نهاد حکومت به آنان و نقش آن‌ها در ضمانت زیست جمعی در دهه‌های آینده است. بنابراین کیفیت و درجه هویت فردی، دینی و ملی آنان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ ملی و دینی هر کشوری ایفا نماید.

استاد مطهری جوان را به دو صورت تعریف می‌کند. تعریف اول این که جوان شخصیتی است دارای سن خاص و حال روحی و روانی و نیازهای مخصوص و تعریف دوم ایشان از جوان این است که جوان کسی است که به خاطر تحصیلات و سواد و آشنایی با اندیشه‌های جدید، دارای فکر نو و سولات تازه است و حاضر نیست مانند نسل گذشته بدون دلیل عقلی و منطقی همه چیز را بپذیرد.

همچنین صاحب‌نظران بیان کرده‌‎اند که جوانی دوره‌ای اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود؛ دوره‌ای که جوان شرایط لازم برای کنش مستقل در همه زمینه‌ها و صحنه‌های زندگی را می‌یابد. برخی نیز از دیدگاه انتقالی به آن توجه کرده‌اند، زیرا جوان شیوه خاصی از رفتار را دارد که با دوره‌های دیگر زندگی‌اش متفاوت است و برخی نیز از جنبه ارزشی بدان می‌نگرند و آن را با خلق وخوی خوب مترادف می‌دانند.

در ادبیات توسعه به ویژه توسعه پایدار، واژه مشارکت، نقش کلیدی پیدا کرده، به طوری که یکی از سه رکن توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد و دو عنصر دیگر، یعنی مردم و منابع به علت داشتن نقش ساختاری مشارکت در چارچوب آن به فعلیت مطلوب درمی‌آیند. تفاسیر و برداشت‌های مختلفی با توجه به نظریه‌های توسعه از آن وجود دارد. اما به طور کلی مشارکت را می‌توان روند درگیر ساختن مردم در تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به این سرنوشت تعریف کرد.

سازمان ملل متحد توسعه را این گونه تعریف نموده است: فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متعهد ساخته آن‌ها را برای مشارکت در پیشرفت توانا می‌سازد. از نگاه صاحب نظران توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

چنانکه گفته شد مشارکت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی مطرح است و از سوی دیگر در توسعه پایدار و پارادایم مشارکتی، مشارکت در تمام مراحل و فعالیت‌ها از مرحله تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تا نظارت و ارزشیابی ضروری است.

در کشور ما نیز با توجه به ساختار سنی جمعیت (جوانگرایی) مشارکت جوانان در برنامه‌های مربوط به توسعه اهمیت و ضرورت دارد. همچنین شناخت نیازها و ویژگی‌های این گروه در جهت مشارکت در امور مربوط به توسعه و تصمیم‌گیری و فرایند برنامه‌ریزی مشخص است. سرمایه‌گذاری در امر آموزش و پرورش نسل جوان می‌تواند زمینه را برای توسعه همه جانبه فراهم کند.

بر اساس پژوهش‌ها عواملی از جمله عوامل فردی روانشناختی (انگیزش، نیازها، پاداش‌ها، اعتقادات مذهبی و اعتماد عمومی)، عوامل اجتماعی اقتصادی (پایگاه اجتماعی اقتصادی، نوع خانواده، سواد و میزان تحصیلات، شغل) و حضور در سازمان‌های غیردولتی و عوامل مکانی فضایی (جغرافیایی) بر مشارکت جوانان تاثیر گذار هستند.

جوانان این مرزوبوم فعال، پرتلاش و با استعداد بوده و می‌توانند نقش موثری در پیشرفت کشور و تبدیل شدن به کشوری قدرتمند و توسعه یافته ایفا کنند، دستیابی به این امر مهم جز با تکیه بر عزم، اراده، توانایی، دانش علمی و پتانسیل‌های بالقوه جوانان مستعد کشور و تلاش برای رفع نیازها و تأمین خواسته‌های معقول و به حق آن‌ها، همچنین صیانت و حمایت جدی از آن‌ها در مقابل دسیسه‌های دشمنان و برنامه‌ریزی هدفمند در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های این قشر فعال و مستعد ممکن نیست.

منابع:

*خیاط سرکار و دیگران. (۱۳۹۳). «نقش جوانان در پیشرفت و توسعه کشور». مجموعه مقالات هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت. صص:۲۵۵-۲۴۷.

*عسگری، م و دیگران. (۱۳۹۵). «نقش جوانان در توسعه پایدار». چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. صص: ۷۱.

*قنبری برزیان، ع. (۱۳۹۳). «پژوهشی درخصوص مسئله شناسی جوانان ایران». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. شماره۴. صص:۶۶۷-۶۹۶.

*رکن‌الدین افتخاری، ع و دیگران.(۱۳۸۱). «عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستایی در برنامه‌ریزی توسعه با تأکید بر عوامل مکانی فضایی». نشریه مدرس. شماره ۴. صص: ۳۷-۱۱.